Algemene voorwaarden O3 Schoolpsychologie B.V.

Definities
Art. 1: Definities
In onderstaande algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) van O3 Schoolpsychologie worden onderstaande definities gehanteerd:

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Behandel- of behandelingsovereenkomst: alle door O3 Schoolpsychologie met een Cliënt of diens vertegenwoordiger tot stand gekomen behandelovereenkomsten ex artikel 7:446, BW, waarbij O3 Schoolpsychologie zich tegenover de Cliënt of diens vertegenwoordiger verbindt tot het verrichten van handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt of diens vertegenwoordiger;
Behandeling: Door O3 Schoolpsychologie verrichte handelingen die bedoeld zijn om de problemen op psychologisch gebied te verminderen, verhelpen dan wel stabiliseren. Hieronder worden ook verstaan, maar niet uitsluitend, de behandeling van dyslexie en dyscalculie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schematherapie en alle andere therapieën die geschikt zijn voor een (vermoeden van) een specifieke stoornis uit de DSM-5, dan wel problemen die niet vernoemd zijn in de DSM-5, zoals, maar niet uitsluitend, bijkomende problemen bij hoogbegaafdheid enzovoort enzovoort;
Behandelaar: Een Medewerker van O3 Schoolpsychologie die Diagnostiek en/of Behandeling uitvoert bij de Cliënt.
Calamiteit: een onverwachte of onbedoelde gebeurtenis met betrekking tot de kwaliteit van de diagnostiek en/of behandeling die tot een ernstig schadelijk gevolg of de dood van een Cliënt heeft geleid, zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
Cliënt: iedere persoon die psychologisch onderzoek dan wel psychologische behandeling krijgt of heeft gekregen bij O3 Schoolpsychologie. Als de Cliënt een Wettelijk vertegenwoordiger heeft, wordt met Cliënt ook ‘Cliënt en/of diens Wettelijk vertegenwoordiger(s)’ bedoeld’. Ook de ouders of leerkracht van Cliënt kan Behandeling ontvangen;
Derden: andere partijen dan de Cliënt of O3 Schoolpsychologie;
Diagnostiek: Het uitvoeren van psychologisch onderzoek naar een (vermoeden van) een stoornis zoals opgenomen in de DSM-5 bij Cliënt, dan wel (neuro-)psychologisch onderzoek naar vraagstellingen die niet passen binnen de DSM-5. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, diagnostiek naar dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit enz.;
Diensten: Alle activiteiten, waaronder Diagnostiek en Behandeling, advies en andere handelingen die O3 Schoolpsychologie verzorgt in opdracht van Cliënt of verwijzer;
Documentatie: de door O3 Schoolpsychologie verstrekte adviezen, publicaties, leermaterialen, testuitslagen, instructies en andere documenten;
Dossier: het dossier waarin door O3 Schoolpsychologie alle relevante gegevens omtrent de Diagnostiek en/of Behandeling van Cliënt worden bijgehouden.
DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Of zijn opvolgers, zoals de aanstaande DSM-5-TR;
Medewerker: management, directie, beleidsvoerders, behandelaren/diagnostici, administratief/ondersteunend personeel in loondienst O3 Schoolpsychologie of werkzaam op basis van een opdrachtovereenkomst;
O3 Schoolpsychologie: De meest gebruikte handelsnaam van O3 Schoolpsychologie B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, geregistreerd onder KvK-nummer 75258153; daaronder vallen ook haar andere handelsnamen: O3, O3 Dyslexie, O3 Psychodiagnostiek, O3 Schoolpsychologie B.V., O3 Onderwijs, O3 Scholing, O3 Training, O3 Ontwikkeling, O3 GGZ, O3 Opvoeding;
Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen O3 Schoolpsychologie en de Cliënt of zijn of haar Wettelijk vertegenwoordiger met betrekking tot de verlening van de Diagnostiek en/of Behandeling aan de Cliënt op basis van financiering vanuit de Jeugdwet of op basis van particuliere financiering;
Partij of partijen: O3 Schoolpsychologie en/of Cliënt.
Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, inclusief eventuele aanvullende afspraken gemaakt tussen partijen.
Website: De website (www.schoolpsychologie.nl) die O3 Schoolpsychologie gebruikt om mensen te informeren over de Diensten van O3 Schoolpsychologie, alsmede waar de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Klachtenregeling gepubliceerd zijn. De website dient ook voor Cliënt om zich aan te melden voor Diagnostiek en/of Behandeling;
Wettelijk vertegenwoordiger: de (bij wet of rechter) aangewezen natuurlijke (rechts)persoon die een Cliënt vertegenwoordigt die (1) wilsonbekwaam is of (2) jonger dan 16 jaar is. Als Wettelijk vertegenwoordiger kunnen dan optreden (op volgorde):
1) de curator van een wilsonbekwame meerderjarige Cliënt of de gezaghebbende(n) (ouder(s)/voogd(en)) van de Cliënt onder 16 jaar óf minderjarige wilsonbekwame Cliënt ouder dan 16 jaar;
2) een schriftelijke gemachtigde die door de Cliënt gemachtigd werd toen deze nog wilsbekwaam was);
3) wettelijke vertegenwoordiger in de hoedanigheid van familie (denk aan: ouder, broer/zus), echtgenoot of partner bij een meerderjarige wilsonbekwame Cliënt.

Toepassing
Art. 2: Toepassingsbereik
Art. 2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door O3 Schoolpsychologie met Cliënt of diens vertegenwoordiger gesloten overeenkomsten, voor zover de daarmee samenhangende werkzaamheden binnen O3 Schoolpsychologie worden uitgevoerd. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prefereert de Overeenkomst.

Art. 2.2
Indien afgeweken wordt van deze Algemene Voorwaarden dient dat schriftelijk te worden vastgelegd. De andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden blijven geldig.

Art. 2.3
Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

Art. 2.4
O3 Schoolpsychologie is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking binnen dertig (30) dagen nadat O3 Schoolpsychologie de gewijzigde Voorwaarden aan de Cliënt via de Website beschikbaar heeft gesteld.

Art. 3: Aanwijsplicht
O3 Schoolpsychologie wijst de Cliënt of diens vertegenwoordiger op het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden in de behandelovereenkomst en op de website. Ze worden op verzoek van de Cliënt of diens vertegenwoordiger kosteloos aan hem toegezonden.

Totstandkoming overeenkomst
Art. 4: Totstandkoming overeenkomst
Art. 4.1
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Cliënt van het aanbod van O3 Schoolpsychologie.

Art. 4.2
De Wettelijk vertegenwoordiger handelt namens de rechten en plichten van de Cliënt n.a.v. deze Voorwaarden indien de Cliënt volgens de wet (bijv. gezien de leeftijd <16 jaar) niet (alleen) bekwaam is om deze zelf uit te dragen, of als de Cliënt wilsonbekwaam is en niet redelijkerwijze een inschatting kan maken van zijn belangen.

Art. 4.3
Wanneer de situatie zoals bedoeld in art. 4.2 zich voordoet, stemt Wettelijk vertegenwoordiger namens de Cliënt (schriftelijk) in met de documentatie waarin de afspraken over het verlenen van de Dienst (diagnostiek en/of behandeling) door O3 Schoolpsychologie zijn vastgelegd.

Art. 5: Aanmelding
De Cliënt kan zich aanmelden bij O3 Schoolpsychologie via de Website van O3 Schoolpsychologie of via een andere door O3 Schoolpsychologie toegestane manier van aanmelden.

Art. 6: Informatieverstrekking
Art. 6.1
De Cliënt verklaart zich bereid de vragen van diagnostici/behandelaars in het kader van onderzoek, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling naar beste weten te beantwoorden en verstrekt zodoende O3 Schoolpsychologie alle inlichtingen en medewerking die voor de goede inzet en het verloop van de Dienst nodig zijn.
Als blijkt dat de Cliënt onjuiste gegevens heeft verstrekt kan O3 Schoolpsychologie de overeenkomst ontbinden, mits dit redelijk is.

Art. 6.2
Cliënt heeft recht op goede informatie zodat zij een weloverwogen keuze kan maken. Steeds wanneer O3 Schoolpsychologie de Cliënt informatie verschaft, doet O3 Schoolpsychologie dit op een voor de Cliënt passende en afgestemde manier, waarbij door O3 Schoolpsychologie nagegaan wordt of er nog vragen zijn. Indien gewenst door één van beide Partij(en) biedt O3 Schoolpsychologie de informatie Schriftelijk aan de Cliënt aan.

Art. 6.3
O3 Schoolpsychologie draagt er zorg voor dat de Cliënt voor de gehele duur van de Overeenkomst steeds op gepaste wijze geïnformeerd blijft over relevante zaken aangaande de uitvoering van de Overeenkomst.

Art. 6.4
Voorafgaand aan of zo snel mogelijk na het tot stand komen van de Overeenkomst, biedt O3 Schoolpsychologie in ieder geval informatie over de volgende zaken aan de cliënt aan:
a. O3 Schoolpsychologie zelf en het proces rondom de Diagnostiek en/of Behandeling of andere Dienst door O3 Schoolpsychologie;
b. mogelijke vergoeding vanuit de Jeugdwet en eventuele eigen kosten van de Diagnostiek en/of Behandeling;
c. de klachtenregeling;
d. de privacyverklaring;
a. in het bijzonder m.b.t. persoonsgegevens: welke en de wijze waarop deze van Cliënt worden verwerkt en informatie over welke maatregelen O3 Schoolpsychologie treft op gebied van persoonsgegevensbescherming.

Art. 6.5
De in artikel 6.4 genoemde algemene informatie stelt O3 Schoolpsychologie naast deze aan cliënt te verstrekken ook zoveel als mogelijk beschikbaar op de website van O3 Schoolpsychologie.

Acceptatie
Art. 7: Acceptatie
Art. 7.1
O3 Schoolpsychologie heeft het recht om een Cliënt om haar moverende redenen te weigeren. Indien een Cliënt een zodanig verzoek doet waarvan inwilliging redelijkerwijs niet van O3 Schoolpsychologie gevergd kan worden of dat zij door beroepsethiek verhinderd wordt om het verzoek te voldoen, zal O3 Schoolpsychologie de Cliënt waar mogelijk adviseren over alternatieve mogelijkheden voor zorg.

Art. 7.2 Keuzevrijheid
O3 Schoolpsychologie bepaalt te allen tijde wie van de Medewerkers de Behandelaar wordt. Indien gewenst kan Cliënt een voorkeur opgeven, maar het is uiteindelijk de keuze van O3 Schoolpsychologie om een passende Behandelaar aan te wijzen.
Art. 8: Communicatie
Geschikte en doeltreffende communicatie tussen Cliënt en Medewerker is voor O3 Schoolpsychologie een voorwaarde voor gedegen uitvoering van de overeengekomen Dienst. In dat kader is het noodzakelijk dat de Cliënt en/of de vertegenwoordiger(s) van de Cliënt beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden en mogelijkheden. Indien hiervoor nodig is om een tolk in te schakelen, ligt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en kosten hiervan bij de Cliënt.

Medisch dossier
Art. 8: Dossier
O3 Schoolpsychologie draagt zorg voor een cliëntenadministratie. O3 Schoolpsychologie bewaart de gegevens en eventuele testuitslagen van de Cliënt in een (elektronisch/digitaal) dossier. Een verzoek om inzage dan wel afschrift van zijn dossier door de Cliënt kan door het invullen van een door O3 Schoolpsychologie verstrekt formulier.
Met betrekking tot het Dossier neemt O3 Schoolpsychologie de wettelijke bepalingen in verband met bewaartermijn (momenteel 20 jaar gerekend vanaf het einde van de Overeenkomst, waarna de gegevens vernietigd worden), privacybescherming en geheimhoudingsplicht in acht.
Wanneer een vernietigingsverzoek van het Dossier door Cliënt gedaan wordt, kunnen bewaartermijn bepalingen uit dit artikel komen te vervallen en hierover nieuwe passende afspraken gemaakt worden met Cliënt.

Art. 9: Inzage
Inzage van het Dossier of informatie uit het Dossier aan Derden wordt slechts verleend als de Cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, behoudens wettelijke verplichtingen om inzage te verlenen door O3 Schoolpsychologie aan anderen (bijvoorbeeld de accountant ten behoeve van diens wettelijke controletaken, of externen die handelen vanuit een wettelijk belang);
De Cliënt of diens vertegenwoordiger verleent bij voorbaat toestemming aan O3 Schoolpsychologie om zorgverleners buiten O3 Schoolpsychologie, in geval van een behandelrelatie met Cliënt of diens vertegenwoordiger(s), toegang te verlenen tot de voor de Dienst benodigde en bij O3 Schoolpsychologie niet aanwezige informatie. De Cliënt of diens vertegenwoordiger kan deze toestemming altijd weigeren of intrekken, hetgeen schriftelijk dient te geschieden.
Het Dossier behoort toe aan O3 Schoolpsychologie. Cliënt of diens vertegenwoordiger heeft recht op inzage / opvragen kopie van het Dossier (zie artikel 9), tenzij het in het belang is van de bescherming van persoonlijke levenssfeer van een Derde om geen inzage te verlenen.

Art. 10: Evaluatie, ontwikkeling en wetenschap
In afwijking van het vorige artikel m.b.t. Inzage kunnen inhoudelijke gegevens van de Cliënt worden gebruikt voor evaluatie-, ontwikkelings- of wetenschappelijke doeleinden, eventueel in samenwerking met wetenschappelijke organisaties. O3 Schoolpsychologie is gerechtigd informatie te gebruiken voor statistische- en/of presentatie-doeleinden. O3 Schoolpsychologie draagt er zorg voordragen dat de informatie niet te herleiden is tot individuele cliënten (geanonimiseerd).

Art. 11 Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Art. 11.1
O3 Schoolpsychologie handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving m.b.t. bescherming van persoonsgegevens (in het bijzonder: de AVG).

Art 11.2
Persoonsgegevens van de Cliënt worden overeenkomstig de privacyverklaring van O3 Schoolpsychologie en de regels van de (Uitvoeringswet) AVG, de WGBO en andere relevante wetgeving verwerkt. Zie ook de privacyverklaring die O3 Schoolpsychologie op haar website gepubliceerd heeft met daarin uitleg over de wijze waarin zij omgaat met verwerking van persoonsgegevens.

Art 11.3
Persoonsgegevens van de Cliënt worden enkel verwerkt wanneer hiervoor een grondslag is in de Uitvoeringswet AVG. Als O3 Schoolpsychologie persoonsgegevens wil gebruiken voor één van de hieronder genoemde doeleinden, vraagt zij de Cliënt daarvoor vooraf expliciete toestemming:
a. wetenschappelijk onderzoek, de betrokken individuele Cliënt betreffend (zonder anonimisering zoals genoemd in Art. 11);
b. (publicatie van) foto-, film- en/of video-opnamen van de Cliënt;
c. auditor ten behoeven van het behandelen van keurmerken van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), danwel andere auditors ten behoeven van (kwaliteits)keurmerken die nodig (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Diensten van O3 Schoolpsychologie.
De expliciete toestemming zoals door Cliënt gegeven voldoet aan de eisen van de AVG. Het gaat hierbij dus om een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de Cliënt door middel van een schriftelijke verklaring aanvaardt dat O3 Schoolpsychologie persoonsgegevens van hem verwerkt voor een (of meer) van bovenstaande doeleinden. De Cliënt kan deze toestemming altijd weer intrekken. Echter: intrekken doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerking door O3 Schoolpsychologie die op de eerder gegeven expliciete toestemming was gebaseerd.

Art. 12: Calamiteiten en Geweld
Art. 12.1
Na (een vorm van) Geweld en/of een Calamiteit informeert O3 Schoolpsychologie z.s.m. de betreffende Cliënt of zijn/haar Wettelijk vertegenwoordiger(s) over de aard en oorzaak van het Geweld/de Calamiteit en welke maatregelen zijn getroffen om soortgelijke vormen van Geweld/Calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

Art. 12.2
O3 Schoolpsychologie meldt (een vorm van) Geweld/Calamiteit z.s.m. bij de toezichthoudende autoriteiten die bevoegd zijn tot de kennisneming hiervan.

Art. 13: Privacyverklaring
Verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd volgens de in artikel 12.1 al genoemde privacyverklaring van O3 Schoolpsychologie. Deze is te raadplegen op de website en anders kosteloos op te vragen bij O3 Schoolpsychologie.

Diagnostiek en/of Behandeling
Art. 14: Gevolgen en risico’s
O3 Schoolpsychologie licht de Cliënt op duidelijke wijze in over de voorgenomen Diagnostiek en/of Behandeling of andere Dienst. Bij het verstrekken van de informatie laat O3 Schoolpsychologie zich leiden door wat de Cliënt redelijkerwijs dient te weten over de aard en het doel van de Diagnostiek en/of Behandeling die zij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen, de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de Cliënt.

Art. 15: Afzegplicht
Kan de Cliënt wegens moverende redenen niet op een afspraak verschijnen, dan moet hij dit minimaal 24 uur tevoren te melden. O3 Schoolpsychologie behoudt zich het recht voor om het wegblijftarief in rekening te brengen wanneer een Cliënt de gemaakte afspraak niet nakomt en deze afspraak door de Cliënt niet ten minste 24 uur tevoren is afgezegd. De bewijslast hiervoor ligt bij de Cliënt.
De hoogte van het wegblijftarief wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website van O3 Schoolpsychologie.

Einde overeenkomst
Art. 16: Opzegging/opschorting door O3 Schoolpsychologie
O3 Schoolpsychologie kan de behandelingsovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk opzeggen of opschorten, anders dan bij gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan:
– Opzegging of opschorten vanwege onbehoorlijke of onheuse gedragingen van de Cliënt in de ruimste zin van het woord ten opzichte van O3 Schoolpsychologie of haar Medewerkers of de daar werkzame personen en/of ten opzichte van medecliënt(en) of diens vertegenwoordiger;
– Opzegging of opschorten vanwege gebleken onvoldoende belastbaarheid en/of het optreden van een (medische of psychosociale) complicatie als gevolg waarvan voortzetting van Diagnostiek en/of Behandeling door het O3 Schoolpsychologie onverantwoord is en/of niet van O3 Schoolpsychologie kan worden gevergd;
– Opzegging of opschorten vanwege blijvend frustreren van de behandeling door de Cliënt of zijn vertegenwoordigers (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: het weigeren om medewerking te verlenen, niet nakomen van afspraken of verplichtingen, verstoorde behandelrelatie), waardoor O3 Schoolpsychologie redelijkerwijs niet gevraagd kan worden de overeenkomst voort te laten duren.
– Opzegging of opschorten wanneer vergoeding vanuit de Jeugdwet afloopt en Cliënt de kosten voor voortzetting niet op eigen rekening neemt, bij niet voldoen aan overeengekomen betalingsverplichtingen of wanneer Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard/hiertoe zelf verzoekt.
Wanner O3 Schoolpsychologie de overeenkomst onder gewichtige reden opschort of opzegt, zal dit gebeuren (ten minste) door middel van een Schriftelijke kennisgeving waarin ook de termijn van opschorting/opzegging wordt vastgelegd.

Art. 17: Opzegging door cliënt
De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen middels een Schriftelijke opzegging. Bij opzegging door de Cliënt zullen aan O3 Schoolpsychologie de kosten moeten worden vergoed die tot aan die opzegging aantoonbaar zijn gemaakt.

Betaling
Art. 18: Betalingsvoorwaarden
Art. 18.1: Zorg, gefinancierd door de gemeenten, krachtens de Jeugdwet
O3 Schoolpsychologie verleent zorg op basis van een daartoe door de gemeente (waar Cliënt woont; op basis van het Woonplaatsbeginsel) afgegeven beschikking of bewijs dat financiering van deze zorg krachtens de Jeugdwet beschikbaar wordt gesteld. O3 Schoolpsychologie is hierdoor gerechtigd om de kosten van de te leveren zorg in rekening te brengen bij de betreffende gemeente.

Art. 18.2: Zorg, gefinancierd door Cliënt
Indien de zorg niet krachtens de Jeugdwet door de gemeente wordt gefinancierd verleent O3 Schoolpsychologie zorg op basis van een daartoe geformuleerde zorgvraag voor eigen rekening van de Cliënt of Derde(n).

Art. 18.3: Zorgovereenkomst
Met de Cliënt aan wie voor eigen rekening zorg wordt verleend, wordt een zorgovereenkomst afgesloten. Onderdeel van deze overeenkomst is dat betaling van de verleende zorg plaatsvindt door middel van een schriftelijke factuur, met een betalingstermijn van 14 dagen vanaf facturatiedatum. In de Overeenkomst is afgesproken wanneer er wordt gefactureerd.

Art. 18.4: Verzuim
Het overschrijden van de hiervoor genoemde betalingstermijn heeft tot gevolg dat de Cliënt vanaf de vervaldag van rechtswege in verzuim is.

Art. 18.5: Onmiddellijke opeisbaarheid
Indien en voor zover de incassoprocedure niet leidt tot betaling van de geleverde zorg, ontvangt de Cliënt een aanmaning en zo nodig een herhaling, waarin hem een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als de Cliënt ook binnen de in de aanmaning gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit tot gevolg dat alle openstaande vorderingen van O3 Schoolpsychologie op de Cliënt, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar worden.

Art. 18.6: Verstreken aanmaningstermijn
Nadat de in de tweede aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, kan O3 Schoolpsychologie de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval is de Cliënt voorts aan O3 Schoolpsychologie verschuldigd:
– De in redelijkheid te maken kosten van buitengerechtelijke invordering, die worden gefixeerd op het dan geldende incassotarief van de Orde van Advocaten. Indien O3 Schoolpsychologie kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten laste van de Cliënt;
– Door O3 Schoolpsychologie gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien de Cliënt in een gerechtelijke vonnis, volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld; alles vermeerderd met de eventuele daarover verschuldigde omzetbelasting;
– Enige ontstane vorderingen vermeerdert met de wettelijke rente, berekent over de termijn die Cliënt in verzuim is.

Art. 19.1: Tarieven
O3 Schoolpsychologie behoudt zich het recht voor om de tarieven voor Diagnostiek en / of Behandeling te wijzigen en verplicht zich de Cliënt daarover tijdig te informeren. Een actueel overzicht van tarieven is beschikbaar via de website van O3 Schoolpsychologie of wordt op verzoek van Cliënt kosteloos toegezonden.

Art. 19.2: Afwijkende Tarieven
Het kan voorkomen dat er van de gepubliceerde tarieven wordt afgeweken. Dat gebeurt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, indien er meerdere zaken tegelijk onderzocht dienen te worden. In zulke gevallen wordt een maatwerktarief afgesproken met Cliënt welke gehanteerd zal worden.

Overmacht
Art. 20: Overmacht
O3 Schoolpsychologie is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een door haar gesloten overeenkomst indien deze tekortkoming aan O3 Schoolpsychologie wettelijk of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen haar niet kan worden toegerekend.
Een tekortkoming in de nakoming kan haar in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van onder meer een epidemie, verkeersstoring, werkstaking, natuurramp, vertraging of vermissing van uitslagen c.q. informatie die door O3 Schoolpsychologie ingeschakelde derde wordt verstrekt, onvoorziene ziekte of uitval van behandelaars, overheidsmaatregelen, externe omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden van O3 Schoolpsychologie belemmeren of blokkeren en in het geval waarin de Cliënt tegen het advies van O3 Schoolpsychologie of haar medewerkers onderzoek of de behandeling heeft doen afbreken en de Cliënt vervolgens iets overkomt.
Ingeval van overmacht kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn door een aan Cliënt gerichte aangetekende schriftelijke mededeling worden ontbonden.

Klachtenregeling
Art. 21: Klachtenregeling
O3 Schoolpsychologie beschikt over een klachtenregeling en een klachtencommissie als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De werkwijze van de klachtencommissie en de behandeling van geschillen is neergelegd in een reglement. Dit reglement is beschikbaar via de website van O3 Schoolpsychologie of wordt op verzoek van Cliënt kosteloos toegezonden. Alle klachten zullen conform dit reglement worden behandeld.
Een klacht zoals in de eerste alinea van dit artikel, schort de betalingsverplichting van de Cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is zal O3 Schoolpsychologie de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij partijen anders overeenkomen.

Overig
Art. 22: Afwijking van deze voorwaarden
Een afwijkende bepaling van deze algemene voorwaarden is slechts bindend, indien O3 Schoolpsychologie daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Art. 23: Nederlands recht
Op deze algemene voorwaarden en eventueel gesloten overeenkomst(en) tussen partijen is (uitsluitend) het Nederlands recht van toepassing.

Art. 24: Relatieve competentie
Partijen komen overeen dat bij een gerechtelijke procedure de rechter van de standplaats van O3 Schoolpsychologie met uitsluiting bevoegd is om de procedure te behandelen.

Contact
Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij ons. Bezoek hiervoor onze website of mail hiervoor naar: [email protected]