Fijn dat u de tijd neemt om onze klachtenregeling te lezen.

Klachtenregeling O3 Schoolpsychologie

O3 Schoolpsychologie wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren en zoveel als mogelijk klachten en incidenten vermijden. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening zoals die door ons geboden is. Wij waarderen het als u mogelijke klachten aan ons doorgeeft. Dit helpt ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij waarderen het wanneer u uw klacht eerst bespreekt met de betreffende medewerker. Vaak is dat voldoende gebleken om het probleem op te lossen. Indien u daarna nog niet tevreden bent, kunt u uw klacht bespreken met de praktijk eigenaren van O3 Schoolpsychologie. Dit zijn de heren J. Clemens  en J.M.C Clemens (GZ-psycholoog). Indien uw klacht ook na dit gesprek nog bestaat, verzoeken we u uw klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de klachtencommissie.

Klachtenbehandeling

Klachten over de uitvoering van de dienstverlening worden bij voorkeur door de klager rechtstreeks besproken met de direct betrokken medewerker van O3 Schoolpsychologie. Indien dit niet mogelijk is, treedt de interne procedure klachtenbehandeling in werking.

Interne klachtenbehandeling

Klager is gedurende één maand nadat hij een gebrek in de dienstverlening van O3 Schoolpsychologie heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bevoegd een klacht in te dienen bij de praktijkeigenaren van O3 Schoolpsychologie. Anonieme klachten worden daarbij niet in behandeling genomen. De klacht wordt vastgelegd in een op naam gemaakte klachten dossier.

Binnen twee weken na binnenkomst van de klacht ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging dan wel via email bericht en daarnaast de mededeling dat de klacht via de interne klachtenbehandeling van O3 Schoolpsychologie wordt afgehandeld. Wij streven er echter naar om dit binnen 5 werkdagen te doen.

De praktijk eigenaren overleggen met de intern betrokken medewerker(s) over de afhandeling van de klacht. Indien gewenst door klager of de praktijk eigenaren, vindt er binnen drie weken na binnenkomst van de klacht een gesprek plaats tussen de klager, de betrokken medewerker van O3 Schoolpsychologie en één van de praktijkeigenaren. Het doel is daarbij om tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen.

Klager ontvangt binnen twee weken na het gesprek over de klacht schriftelijk bericht van getroffen maatregelen en eventuele voorstellen om herhaling te voorkomen, dan wel een gemotiveerde verwerping van de betreffende klacht. Van elke klachtbehandeling wordt verslag gedaan, welke vervolgens opgenomen zal worden  in het klachtendossier.

Externe klachtenbehandeling

Indien de uitkomst van de interne klachtenbehandeling voor de klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. U kunt deze opvragen bij de heer J. Clemens van O3 Schoolpsychologie.

Bent u ontevreden over, of heeft u een klacht over zorg geleverd door onze regiebehandelaar, Nienke Veenhuizen? Zij gaat graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Omdat zij als ZZP’er verbonden is aan O3 Schoolpsychologie heeft zij een eigen externe klachtenregeling voor het geval dat u de klacht niet met haar bespreekbaar kan maken, of als u onafhankelijke ondersteuning hierbij wenst. U kunt hierbij contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar Nienke is aangesloten om onvrede en klachten over haar zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan [email protected]. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.