Werken met het nieuwe dyslexieprotocol

Per 1 januari 2022 wordt er landelijk binnen de vergoede dyslexiezorg gewerkt met het nieuwe protocol (PDD&B 3.0) van het NKD, zo ook bij O3 Schoolpsychologie. Wat betekent dit voor de aanmelding van uw kind of leerling?

Zoals beschreven, geldt het protocol voor de vergoede dyslexiezorg, bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 3 t/m groep 8). Het protocol dient als leidraad voor de vergoede dyslexiezorg, waarin ernstige dyslexie (ED) vastgesteld en behandeld kan worden.

De belangrijkste verschillen tussen het nieuwe protocol en het vorige protocol zijn als volgt:

  1. De nadruk ligt meer op ernstige leesproblemen, conform de laatste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie. Ernstige woordleesproblemen zijn in het nieuwe protocol een noodzakelijke voorwaarde voor onderzoek en een eventuele diagnose;
  2. Waar eerst gesproken werd van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, wordt nu het stukje “enkelvoudig” achterwege gelaten. Dit betekent dat kinderen met een ander probleem/diagnose ook toegelaten kunnen worden tot vergoede dyslexiezorg, mits het kind voldoende behandelbaar is. Deze verandering vindt plaats doordat dyslexie veel voorkomt in combinatie met een ander probleem/diagnose, zoals ADHD;
  3. Er wordt nog meer gekeken naar het individuele kind, aangezien dyslexie steeds meer wordt gezien als multifactorieel probleem. Hiermee wordt bedoeld dat er verschillende risicofactoren aangewezen kunnen worden die de kans op dyslexie vergroten, waardoor dyslexie zich op verschillende manieren kan uiten.

Bovenstaande punten betekenen concreet onder andere dat er sprake is van andere toelatingscriteria voor de vergoede zorg. Waar leerlingen voorheen toegelaten konden worden met een combinatie van zwakke scores op technisch lezen en zeer zwakke scores op spelling, is dit binnen het nieuwe protocol niet meer mogelijk. Een leerling kan enkel nog aangemeld worden voor vergoede zorg met drie maal een zeer zwakke score (bij de zwakste 10%) op het technisch lezen (DMT). Daarnaast dient er op school voldoende hulp geboden te zijn op gebied van technisch lezen. Deze hulp dient aan bepaalde criteria te voldoen.

Bent u benieuwd naar meer informatie over het nieuwe protocol? Op de site van het NKD staat veel informatie beschreven. Lees bijvoorbeeld meer in het nieuwe protocol over de verdere veranderingen, of neem een kijkje in de brief van het NKD over de overgangsperiode tussen het oude en het nieuwe protocol.